Võistlusjuhend

Taebla lumerada II etapp 
laupäeval, 26. veebruaril 2012. a

Taebla vallas,Farm Plant Eesti AS territooriumil.

EAL on kooskõlastanud ürituse toimumise. Lubatud on ka EAL sõitjalitsentside ja rahvaspordikaartide omanike osavõtt. Ei kehti RKAS Seesam kindlustuspoliis nr 7/32616.

I peatükk

PROGRAMM

Esmaspäeval, 20. veebruaril 2012. a avaldatakse võistlusjuhend

Esmaspäeval, 20. veebruaril 2012. a kell 12.00 algab osavõtjate eelregistreerimine

Laupäeval, 25. veebruaril 2012. a kell 18.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Laupäeval, 25. veebruaril 2012. a kell 22.00 avaldatakse osavõtjate nimekiri

pühapäeval, 26. veebruaril 2012. a: 
09.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll 
09.00-10.30 - võistlusautode tehniline kontroll 
09.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi, uiskude või suuskadega 
10.30 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine 
10.45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil 
11.00 - esimese võistlussõidu start

Eesmärk ja ülesanded 
Populariseerida autosporti, 
Selgitada välja selle võistluse parim sõitja, 
Et noored saaksid arendada oma oskusi rajal, mitte tavaliikluses, 
Arendada koostööd erinevate omavalitsustega ja arendada kohaliku külaelu, 
Arendada noorte huviringi ja pakkuda neile tegevust autospordiga tegeledes,

Arendada noorte ettevõtlust ja propageerida koostööd kohalikus keskkonnas

II peatükk

Art. 1 Korraldaja

1.1. Võistluse korraldab MTÜ Igaühe Terviseklubi.

1.2. Ametnikud 
Võistluse juht: Heiki Rahuoja, tel (+372) 50 65 391 
Võistluse sekretär: Maili Kõrgemägi, tel (+372) 50 72 399 
Peaajamõõtja: Maili Kõrgemägi, tel (+372) 50 72 399 
Tehniline kontroll: Kalle Kruusma, tel (+372) 52 92 642

III peatükk

Art. 2 Määrang

2.1. Võistluse korraldab MTÜ Igaühe Terviseklubi vastavuses FIA spordikoodeksi ja käesoleva Juhendi alusel kooskõlas FIA Spordikoodeksiga.

2.3. Võistlusjuhend on avaldatud 20. veebruaril 2012. a.

Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada 
Taebla vallas Kadarbiku külas Farm Plant Eesti AS territooriumil.

3.2. Võistlustrassi iseloomustus 
Pikkus:1100 m 
Minimaalne laius: 3 m 
Maksimaalne laius: 10 m 
Pinnas: Lumi. 
Raja servas vallid. Sõidusuund vastupäeva.

Art. 4 Ajakava

pühapäev, 26. veebruaril 2012. a: 
09.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll 
09.00-10.30 - võistlusautode tehniline kontroll 
09.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine 
10.30 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine 
10.45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil 
11.00 - esimese võistlussõidu start 
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.

Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid 
5.1.1. Noored vanuses kuni 18 aastat 
5.1.2. Tänavasõiduautod esisillaveoga 
5.1.3. Tänavasõiduautod tagasillaveoga 
5.1.4. Vene tagaveolised tänavasõiduautod 
5.1.5. 4WD

5.1.6. Naised

5.2. Võistlusautod  
5.2.1. Võistlusautod peavad olema kinnise kerega ja võivad omada ASN tehnilist kaarti.  
5.2.2. Võistlusautodel ei pea olema registreerimisnumbrit, kehtivat ülevaatust ega kindlustust.  
5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata. 
5.2.4. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel. 
5.2.5. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik. 
5.2.6 
Korraldaja väljastab igale võistlejale 2 võistlusnumbrit,mille palume peale sõitu tagastada.

6. Tingimused rehvidele

6.1 Tänavarehvid

Tänavarehvid peavad vastama järgmistele tingimustele:

6.1.1 Lubatud ainult Liiklusseadusele vastavad M1 kategooria sõiduki tänavasõidu rehvid.

6.1.3 Igasugune materjalide lisamine rehvidele keelatud.

6.1.4 Naastude liimimine on lubatud.

6.1.5 Keelatud on igasugune mustri lõikamine ja lõigatud rehvide kasutamine.  
6.1.6. Rehvis, mille läbimõõt:  
kuni 13'' 90 naastu 
14-15'' 110 naastu 
üle 15'' 130 naastu 
6.1.7. Naastu kõrgus rehvi pinnast kuni 2 mm, naastu pea läbimõõt kuni 2,5 mm.

6.1.8. Autod ja rehvid peavad vastama tehnilistele tingimustele võistluse igal ajahetkel.

6.1.9.Titepiik ja piik on keelatud.

Art. 7 Osavõtjad

7.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama:  
7.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavaldus (vajadusel) 
7.1.2. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel) 
7.1.3. tehnilise kaardi (ASN tehnilise kaardiga sportautodel) 
7.1.4. vanema või eestkostja kirjalik luba võistlusel osalemiseks (12-18 a vanused noored)

7.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust FIA ja EAL määrustikele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

7.3. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

7.4. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige võistlusnumber. Ülejäänud võistlusnumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta.

7.5. Starti lubatakse kuni 30 võistlusele registreerunud osavõtjat. 

Art. 8 Eelregistreerimine

8.1. Eelregistreerimine algab 20. veebruaril 2012. a kell 12.00 ja lõpeb 25. veebruaril 2012. a kell 18.00.

8.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil www.rahvasport.eu.

8.3. Kohapeal registreerimine võimalik vabade kohtade olemasolul.

Art. 9 Osavõtumaks

9.1. Osavõtumaks kõikides klassides 5 €.

9.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 10 Võistluse käik

10.1. Võistlusrajaga tutvumine vastavalt ametlikul teadetetahvlil näidatule.

10.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

10.3. Stardi-intervalli (30 sekundit või 1 minut) määrab võistluse juht.

10.4. Stardisignaal foori või lipuga. Stardimärguandeks punaste fooritulede kustumishetk või lipu tõstmishetk.

10.5. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

10.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud sõiduvoorus.

10.7. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised ja STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

10.8. Raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega antud sõiduvoorus.

10.9. Toimub kaks või kolm võistlussõitu olenevalt võistlejate arvust. Lõplik tulemus kahe parema võistlussõidu aegade summeerimise teel.

10.10. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 11 Vastulaused

11.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l. 
11.1.1. Vastulause esitatakse võistluse juhile kirjalikus vormis. 
11.1.2. Vastulause kautsjon 65 €.

11.2. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta: 
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud  
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

Art. 12 Autasustamine

12.1. Iga arvestusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse.

12.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 13. Lisasätted

13.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

13.2. Kiivri kasutamine kohustuslik. Kiivril peab olema vähemalt E tähistus.

13.3. Turvarihmad peavad osalejal olema võistlemise ajal korrektselt kinnitatud.

13.4. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

13.5. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (VJ Art 15).

13.6. Võistluse ajal võistlusautoga võistlusalast väljaminek keelatud. Rikkumisel karistus kuni võistluselt eemaldamiseni.

13.7. Võistlusjuhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja koos kohtunikega kohapeal.

Art. 14 Vastutus

14.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

Art. 15 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld) 
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld) 
VJ p 13.5. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine) 
VJ p 10.7. STOP märgi eiramine 2 korral (eemaldamine) 
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni) 
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni) 
FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni) 
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni) 
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)  
VJ p 13.6. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni) 
FIA 19.9. Peatumine finiši ja STOP märgi vahelisel alal (kuni eemaldamiseni) 
Raja vale läbimine (kuni eemaldamiseni) 
VJ p 10.5. Valestart (+10 s) 
VJ p 10.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s) 
VJ p 10.7. Rajatähise puude (+10 s)